Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz

İş yerinizde bulunan elektronik cihazlar yaşamımızın ayrılmaz bir parçası. Onlar olmadan çalışma hayatı çok zahmetli ve sıkıcı olurdu. Sırf bu gerçek bile onların korunmasının ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatıyor. Bu ürünümüz ile sizi bu risklere karşı güvence altına alıyoruz.

Teminatının Kapsamı

Sigortacı, bu poliçe ile bu poliçenin ayrılmaz cüzünü teflkil eden ekli envanter cetvelinde sayıları, imalat yılları; nitelikleri ve de¤erleri yazılı makine ve tesisleri deneme devresinden sonra normal çalıflır halde iken veya aynı iflyerinde temizleme, revizyon veya yer de¤ifltirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten ve ezcümle: a. İşlletme kazalarından, b. Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve iflçili¤in kusurlu olmasından, c. Yarlama kusurlarından, d. Elektrik enerjisinin do¤rudan do¤ruya tesiri neticesi kısa devre, flerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkilerinden, e. Tıkanma, yabancı maddelerin girmesinden, f. Santrifüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalardan, g. Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlı¤ından, h. Su çekiçlemesi, ani olarak aflırı ısınma veya so¤umadan, i. Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla husule gelen ezilme, yırtılma, buruflma vb deformasyonlardan, j. Fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesinden, k. İşlletme personelinin veya üçüncü flahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizli¤i veya sabotajından, l. İstisna edilmeyen di¤er hallerden, Husule gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdi¤i tamirat ve ikame masraflarını temin eder. Matkap, makas, bıçak, testere, çelik veya madeni kalemler veya kesici alet ve edevat, matris ve kalıplar, haddehanelerdeki sıcak hadde valsleri, flablon modeller, resim ruloları, ö¤ütücü, kırıcı, karıfltırıcılar, elek ve kalburlar, halat, zincir, transport bantları ve kayıflları gibi de¤ifltirilebilir parçalar ile belirli sürelerde de¤ifltirilmesi veya yenilenmesi mutad olan kömür fırçası ve lamba gibi parçalar (elektrikli izolasyon maddeleri ile izolasyon ya¤ları dıflında) temin edilemez.

Teklif Al

Öncelikle lütfen teklif alacağınız sigorta şeklini seçiniz! (zorunlu alan)
//atanursigorta.com.tr/wp-content/uploads/2016/03/elektronik-cihaz-sigortasi.jpg
//atanursigorta.com.tr/wp-content/uploads/2016/03/calllcenter.png